REGULAMIN SKLEPU

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem bikoo.pl (zwanego dalej „Sklepem”) jest firma BIKOO Aleksandra Depczyńska z siedzibą w Łodzi, ul. Retkińska 81B/17, 94-004, posiadająca NIP: 7272693966 oraz REGON 101807747. 

2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową zabezpieczeń i akcesoriów rowerowych.II. Kontakt ze Sklepem

1. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Siedziba firmy nie stanowi sklepu stacjonarnego – nie prowadzi tym samym sprzedaży bezpośredniej ani punktu odbioru.2. Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: mail@bikoo.pl oraz telefonicznie +48 502270954

III. Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Zamawiającym”).

2. Zamówienia są składane za pośrednictwem sklepu internetowego bikoo.pl poprzez dodanie wybranych przez zamawiającego produktów do koszyka oraz wypełnienie formularza realizacji zamówienia (zwanego dalej „Formularzem”).

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym bikoo.pl jest prawnie wiążącą umową Sprzedaży pomiędzy firmą BIKOO Aleksandra Depczyńska a Zamawiającym.

4. Zamówienia są przyjmowane i realizowane w dni robocze – od poniedziałku do piątku.

5. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.

6. W przypadku wyboru odbioru osobistego na terenie Łodzi potwierdzenie zamówienia i ustalenie czasu i miejsca odbioru nastąpi drogą telefoniczną. Klient proszony jest o wskazanie w Formularzu preferowanej dzielnicy oraz pory odbioru.

7. Zamawiający w procesie zakupu przez Sklep wskazuje:

A. Zamawiany towar
B. Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar
C. Sposób dostawy
D. Sposób płatności

8. Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego maksymalnie w przeciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

9. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności. Koszty dostawy podane są w Formularzu oraz na stronie bikoo.pl

10. Ceny w Sklepie zawierają podatek VAT.

11. Dla danego zamówienia obowiązują ceny przypisane do produktu w momencie dokonania zakupu za pośrednictwem Formularza.

12. Promocje oferowane za pośrednictwem Sklepu nie podlegają łączeniu.

13. W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym fakcie drogą telefoniczną lub elektroniczną w zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.

14. Jeśli zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu dostawy ani nie wybierze produktu alternatywnego (w przypadku braku towaru na magazynie) możliwe jest anulowanie zamówienia w całości lub części której brak dotyczy.

15. Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu z Zamawiającym w przypadku zaistnienia wątpliwości 
w zamówieniu lub dokonanej płatności. 

16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Zamawiającego adresu dostawy.

17. Do każdej wysyłki dołączona jest faktura VAT stanowiąca dokument potwierdzający zakup. 

IV. Formy płatności

1. Zamawiający ma możliwość wyboru sposobu płatności spośród następujących form: płatność za pośrednictwem serwisu DotPay oraz przelew bankowy. 

2. Płatność za pośrednictwem serwisu DotPay jest skonfigurowana z Formularzem i umożliwia dokonywania szybkich przelewów i płatności internetowych. Wykaz banków i instytucji umożliwiających dokonanie płatności znajduje się na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/

3. Przelew bankowy na rachunek:

BIKOO Aleksandra Depczyńska, ul. Retkińska 81B/17 94-004 Łódź
73 1140 2004 0000 3902 7524 2219 (mBank S.A.)

V. Zwroty i reklamacje

1. Zamawiający może zgłosić do Sklepu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną na adres mail@bikoo.pl w tytule listu wpisując „Reklamacja” oraz nazwę towaru. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (skan faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

3. Reklamowany towar należy odesłać wraz z fakturą na adres:

BIKOO Aleksandra Depczyńska, ul. Retkińska 81B/17, 94-004 Łódź z dopiskiem „Reklamacja”. 

4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego.

7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania produktu. Zamawiający zwraca otrzymany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, bez oznak użytkowania. W przypadku akcesoriów sprzedawanych w oryginalnych opakowaniach – powinien być zwrócony w opakowaniu. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany towar.

8. Zwracany towar należy odesłać wraz z fakturą na adres:

BIKOO Aleksandra Depczyńska, ul. Retkińska 81B/17, 94-004 Łódź z dopiskiem „Zwrot”. 

9. Po pozytywnej weryfikacji, zgodnie z warunkami przedstawionymi w pkt. V.7 pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest firma BIKOO Aleksandra Depczyńska 
z siedzibą w Łodzi, ul. Retkińska 81B/17, 94-004. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych 
i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego w Formularzu na stronie bikoo.pl są przetwarzane 
w celach realizacji umowy sprzedaży.

3. Za odrębną zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

4. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, może otrzymywać drogą elektroniczną informacje o akcjach, promocjach i nowej ofercie Sklepu.

5. Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie informacji handlowych powiadamiając o tym Sklep drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

VII. Zmiany Regulaminu

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji na stronie bikoo.pl.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.